Make your own free website on Tripod.com

SAIPIN MANEESRI HOMEPAGE

Photo Album

Home
About Me
My Resume
Contact Me
Honour Received
Fund for Kids
My News
Photo Album

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ

canbera.jpg

เข้าเฝ้าฯ ทั้งครอบครัว : เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศออสเตรเลีย ทรงโปรดให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และครอบครัวเข้าเฝ้าที่ทำเนียบเอกอัครรราชทูตฯ ณ กรุงแคนเบอร์รา

schedual.jpg

ทูลเกล้าถวายฯ หนังสือที่ระลึกการวางศิลาฤกษ์ฯ : เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538  นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ในสมัยนั้น  ได้มอบหมายให้เป็นผู้ทูลเกล้าถวายฯ หนังสือที่ระลึกการวางศิลาฤกษ์ดังกล่าว

stone-1.jpg

ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ : หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538  แล้ว ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถวายอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ต่าง ๆ คือ พลั่ว น้ำฝักบัว ฯลฯ 

stone-2.jpg

ตรัสถามถึงครูใหญ่ : หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  และปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนแล้ว ทรงตรัสถามนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายบรรจง พงศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ว่าใครเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ ซึ่งทุกคนก็ได้ชี้มาที่ "สายพิณ มณีศรี" 

flowers.jpg

ถวายดอกไม้ : เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานกัณฑ์เทศมหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2538 ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายช่อดอกไม้ โดยภาพนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2538 ได้ลงเป็นภาพข่าวสังคม ในหน้า 4 โดยบรรยายใต้ภาพว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีสดับพระธรรมเทศนา และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์มัทรี" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมพุทธมณฑล" 

medal.jpg

raiking.jpg

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าคณะภาค 14 และเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทน นำคณะกรรมการวัดไร่ขิง เข้าเฝ้าฯ ถวายเงิน 1 ล้านแปดแสนบาท เพื่อสบทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ณ ศาลาดุสิตาลัย 

committee.jpg

เข้าเฝ้า : เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายช่อดอกไม้ โดยภาพนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2542 ได้ลงภาพข่าวในหน้า 4 คอลัมน์ "บุคคลในข่าว" ว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ณ หอประชุมสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม"

resign.jpg

กราบถวายบังคมลา : จากการที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี รวมเวลา 6 ปี เศษ ดังนั้น เมื่อกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จึงได้ขอเข้าเฝ้าและกราบถวายบังคมลาไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว   โดยภาพนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2547 ได้นำลงในหน้า 4 คอลัมน์ "บุคคลในข่าว" โดยได้บรรยายภาพว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่ 2/2547 ณ ห้องประชุมสำนักพระราชวัง 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม."

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

queen39.jpg

นำคณะครูโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2539

----------------------------------------------------------------------------------------------

king41-1.jpg

นำคณะครูโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  5 ธันวาคม 2541

king41-2.jpg

นำผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย อีก 8 แห่ง บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2541

----------------------------------------------------------------------------------------------

queen43-1.jpg

นำคณะครูโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2543

queen43-2.jpg

นำผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย อีก 8 แห่ง บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคม 2543

----------------------------------------------------------------------------------------------

king43.jpg

นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2543

ครอบครัว

family.jpg

เมื่อลูก ๆ สำเร็จการศึกษา
จากซ้ายไปขวา : สายพิณ มณีศรี พุธพงศ์ มณีศรี สายทรัพย์ มณีศรี พุธทรัพย์ มณีศรี

family3.jpg

หลานและสะใภ้ : ด.ช. กุลธวัช มณีศรี (Ken Jang) และคุณแม่ สุนทรีย์ มณีศรี

family1.jpg

วันเกิดหลานชาย : วันฉลองครบรอบวันเกิดของ Ken Jang (ด.ช. เคน) หลานชายคนแรก ครบ 1 ขวบ 5 สิงหาคม 2549

ken1.jpg

Hello.....

Please Click Here

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
 
-------อยู่ในระหว่างการดำเนินการ-----

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 
 

si-sing.jpg

เยี่ยมเยียนโรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์  : Mrs. Loke, Principle, Tongong Katong Girl School กล่าวต้อนรับ และกล่าวตอบ
--------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทบาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

kanchana-c9-1.jpg

kanchana-c9-2.jpg

kanchana-c9-3.jpg

แสดงความยินดี : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสตรีวิทยา
 
-------อยู่ในระหว่างการดำเนินการ-----

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 
-------อยู่ในระหว่างการดำเนินการ-----

Counter Stats
cheap
                  home insurance
cheap home insurance Counter